اختراع اولین کودپاش دو منظوره باغی - زراعی در ایران

:مجهز به

سیستم هیدرولیکی لیفت چرخها

گیربکس واسکازینی جهت نوار نقاله

670 rpm سنگ شکن با سرعت دوران

سیستم هیدرولیکی دوران نوار نقاله جانب ریز

گیربکس مرکزی 5 محوره واسکازینی - 3 سال گارانتی

سیستم دوران گیربکس پروانه ها جهت کودریزی ردیفی

 کودپاش دو منظوره باغی - زراعی