کودپاش دامی سه منظوره صیفی جات

:مجهز به

سیستم نهرکن جلو با قابلیت تنظیم عمق

سیستم هیدرولیکبرگردان خاک

سیستم هیدرولیک نوارنقاله انتقال کود

گیربکس واسکازینی نوار نقاله

سیستم اکسل چرخ با قابلیت تغییر ارتفاع و عرض

کودپاش دامی سه منظوره صیفی جات