کودپاش شیمیایی دامی  ریزشی - لرزشی

ایده آل ترین نوع طرح پاشش منظم کود در مزرعه

شماره ثبت اختراع 25540 - حق تولید محفوظ

:مجهز به

سیستم خردکن

گیربکس واسکازینی

قابلیت تنظیم فاصله دو چرخ

سیستم هیدرولیک لیفت دستگاه

تعویض حالت کاربری از مزرعه به تردد جاده ای

کودپاش شیمیایی دامی  ریزشی - لرزشی
کودپاش شیمیایی دامی  ریزشی - لرزشی