اختراع اولین فیدرمیکسرخودکشش در خاورمیانه

تولید فیدر میکسر خودکشش از انحصار اروپا خارج شد.

ثبت پتنت فیدرمیکسر خودکشش طرح انحصاری دزفول ماشین به شماره 96543

 

افتخار بزرگ گروه صنعتی دزفول ماشین تولید و ابداع اولین فیدرمیکسر خودکشش در ایـران و خاورمیانه میباشد. ایـن دستگاه بـرخلاف فیدرهـای خودکشش اروپایی از نظر طراحی به تناسب دامداریهای صنعتی ایران و با خصوصیات ویژه منحصر بفرد، در نهایت راندمان سهولت و سـادگی استفاده کاربر تولید گردیده است

 

فیدر میکسر خودکشش
گروه صنعتی دزفول ماشین
MENU
فیدر میکسر خودکشش