فیدر میکسر ثابت برقی

این دستگاه از نظر تجهیزات طرح ساده تر و کوچکتر فیدرمیکسر افقی بوده که به تناسب نیاز مجموعه های کوچکتر دامداری طراحی گردیده است، از مزایای ایـن دستگـاه قابلیت رگـلاژ ارتفاع و عدم وجـود سیستم هیدرولیـک میباشـد

فیدر میکسر ثابت برقی