فیدر  میکسر عمودی

از مزایای فیدر میکسر عمودی میتوان به موارد زیر اشاره کرد

امکان به گارگیری مغناطیس در هلیکس

از مخزن TMR تخلیه کامل خوراک

TMR عدم لهیدگی مخلوط

سرعت میکس بالا

فیدرمیکسر عمودی