اولین تولید کننده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک

ایـن دستگاه قـابلیت انتقال و پـاشش انـواع کـودهای الیافـی و غیـر الیـافی مـانند کمپوست را دارا میباشـد. از ویـژگیهـای ایـن دستگـاه سیستم انتقال کود توسط هیدرولیک مجزا از تراکتور میباشد . کنترل حجم پـاشش و سرعت نوار انتقال کود توسط اهرم کنترل نصب شده مجاور راننده انجام می پذیرد

کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک