تریلر کودپاش شیمیایی طرح بوگبال دانمارک

:مجهز به

گیربکس فولادی طرح بوگبال دانمارک

سیستم انتخاب پاشش در طرفین چپ و راست

سیسنم هلیکس انتقال بذر و کود

شسیستم چرخ و اکسل با قابلیت تنظیم عرضی

خردکن

تریلر کودپاش شیمیایی طرح بوگبال دانمارک