اختراع اولین فیدرمیکسرخودکشش در خاورمیانه

تولید فیدر میکسر خودکشش از انحصار اروپا خارج شد

ثبت پتنت فیدرمیکسر خودکشش طرح انحصاری دزفول ماشین به شماره 96543

 

افتخار بزرگ گروه صنعتی دزفول ماشین تولید و ابداع اولین فیدرمیکسر خودکشش در ایـران و خـاورمیانه میباشد. ایـن دستگاه برخلاف فیدرهای خودکشش اروپایی از نظـر طراحی بـه تناسب دامداریهای صنعتی ایـران و بـا خصوصیات ویـژه منحصر بفـرد، در نهایت رانـدمان سهولت و سـادگی استفاده کاربر تولید گردیده است

فیدر میکسر خودکشش