فیدرمیکسر خودکشش

آدرس وب سایت : WWW.DEZFOULMACHINE.COM

آدرس پست الکترونیکی : Email : dezfoul.machine@gmail.com

 

تلفـن :   42282022 - 061

 

فکس : 42282045 - 061

 

همراه : 1080  643  0916

کارخانه 1 : دزفول ، مجتمع صنعتـی شـماره یـک ، خیابان دوم

کارخانه 2 : دزفول ، شهرک صنعتی شـماره یک ، خیابان هشتم

کارخانه 3 : دزفول ، ابتدای جـاده شوش ، شـهرک شـمس آباد

گروه صنعتی دزفول ماشین
فیدرمیکسر خودکشش
گروه صنعتی دزفول ماشین
فیدرمیکسر خودکشش
گروه صنعتی دزفول ماشین
فیدرمیکسر خودکشش