فیدرمیکسر خودکشش

افتخارات گروه صنعتی دزفول ماشین

 

اختراع سیستم فواره هوشمند

  با قابلیت کنترل کامپیوتری

اختراع کودپاش دومنظوره

   باغی - زراعی

گواهی تایید استاندارد اروپا CE  از کشور آلمان

گواهی مرکز توسعه مکانیزاسیون

 آزمون کودپاش شیمیایی

گواهی کیفیت ISO 9001

 از کشور انگلستان

اختراع سیستم هوشمند ترمزگیری

   مضاعف در خودرو

گواهی مرکز توسعه مکانیزاسیون

    تایید آزمون کودپاش دامی

گواهی اختراع اولین دستگاه کودپاش دامی

اختراع تلفیق سیستم تبرید

تراکم گازی با ظرفیت متغیر

اختراع مکانیزم دستگاه مخلوط

بذور در وضعیت ضدعفونی-پاشش

اختراع دستگاه بذر و کودپاش

 سانتریفیوژ ترکیبی و مستقل

گواهی اختراع کلید ایمنی هوشمند

 اختراع قابلیت تشخیص و

تصحیح مسیر انتقال فاز اتوماتیک

اختراع شناور هیدرودینامیکی

 تفکیک پذیر کامپکت

اختراع کودپاش دامی کودهای الیافی

گروه صنعتی دزفول ماشین
فیدرمیکسر خودکشش
گروه صنعتی دزفول ماشین
فیدرمیکسر خودکشش
گروه صنعتی دزفول ماشین
فیدرمیکسر خودکشش